Nebe Suresi - 21-28 . Ayet Tefsiri

Ayet


 • اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداًۙ
  ﴿٢١﴾
 • لِلطَّاغٖينَ مَاٰباًۙ
  ﴿٢٢﴾
 • لَابِثٖينَ فٖيهَٓا اَحْقَاباًۚ
  ﴿٢٣﴾
 • لَا يَذُوقُونَ فٖيهَا بَرْداً وَلَا شَرَاباًۙ
  ﴿٢٤﴾
 • اِلَّا حَمٖيماً وَغَسَّاقاًۙ
  ﴿٢٥﴾
 • جَزَٓاءً وِفَاقاً
  ﴿٢٦﴾
 • اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَاباًۙ
  ﴿٢٧﴾
 • وَكَذَّبُوا بِاٰيَاتِنَا كِذَّاباًؕ
  ﴿٢٨﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾21-22﴿
Şüphesiz, azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir;
﴾23-26﴿
Orada (yaptıklarına) uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar.
﴾27﴿
Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı.
﴾28﴿
Âyetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı.

Tefsir (Kur'an Yolu)


Sûrenin başından buraya kadar Yüce Allah’ın kudretini gösteren deliller sıralanarak yeniden dirilmenin gerçekleşeceği açıkça ortaya konduktan sonra inkârcıların âhiretteki durumları ele alınmıştır. Mülk sûresinin 8. âyetinde canlı bir varlık gibi tasvir edilerek neredeyse öfkesinden çatlayacak duruma geleceği bildirilen cehennem, burada da pusuda düşmanı gözetleyen bir savaşçı gibi tasvir edilmekte ve böylece günahkârlar âhirette kendilerini bekleyen büyük tehlike konusunda uyarılmaktadır.

23. âyetteki ahkāb kelimesi “belirsiz uzun süre” anlamına gelen hukubun çoğuludur. Bu kelimenin cehennem azabının süresiyle ilgili olması, İslâm âlimleri arasında önemli bir görüş ayrılığının ortaya çıkmasında etkili olmuştur. İlk dönemlerden itibaren aralarında Hz. Ömer, Hz. Ali ve Abdullah b. Abbas’ın da bulunduğu bazı sahâbiler, Abd. b. Humeyd ve Şa‘bi gibi bazı tâbiîn âlimleri, sonraki nesillerden İbn Teymiyye ve İbnü’l-Vezîr gibi sünnî âlimler ile İbnü’l-Arabî ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi bir kısım mutasavvıflar, diğer bazı âyetler yanında (meselâ bk. En‘âm 6/128; Hûd 11/106-108), özellikle “Orada yıllar ve yıllar boyu kalırlar” meâlindeki konumuz olan 23. âyete, ayrıca Allah’ın rahmetinin her şeyi kuşattığını (A‘râf 7/156), rahmetinin azabına üstün geldiğini, azabını geçtiğini (Buhârî, “Tevhîd”, 15, 55; Müslim, “Tevbe”, 14-16) bildiren âyet ve hadislere dayanarak cehennemin ve / veya cehennem azabının, uzun asırlar ifade eden bir sürenin ardından sona ereceğini yahut içindekilerin azaptan etkilenmeyecek hale geleceklerini düşünmüşlerdir. Ehl-i sünnet âlimlerinin büyük çoğunluğu ise diğer bazı deliller yanında, Kur’an-ı Kerîm’in ilgili birçok yerinde sık sık ebedîlik anlamı içeren “hulûd” ve “ebed” kavramlarının kullanılmasına ve daha başka delillere dayanarak, inkârcılar ve müşrikler için cehennem azabının sonsuzluğunu savunmuşlardır (bu konuyla ilgili tartışmalar ve ileri sürülen deliller hakkında geniş bilgi için bk. Yusuf Şevki Yavuz, “Azap”, DİA, IV, 305-309; Bekir Topaloğlu, “Cehennem”, VII, 231-232).


Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 537
Nebe Suresi Ayet Listesi
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
 • Diyanet TV

 • Diyanet Kur'an Radyo

 • Diyanet Radyo

 • Diyanet Haber

 • Diyanet Yayınları