Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Zâriyât Suresi
523
27 . Cüz

Meal 52

İşte böylece, onlardan öncekilere her hangi bir peygamber geldiğinde hemen: O, bir büyücüdür veya delidir, dediler. 52﴿

Meal 53

Bunu (nesilden nesile) birbirlerine vasiyet mi ettiler? Doğrusu onlar azgın bir topluluktur. 53﴿

Meal 54

Artık onlara aldırma. (Davete uymamalarından dolayı) sen kınanacak değilsin. 54﴿

Meal 55

Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. 55﴿

Meal 56

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. 56﴿

Meal 57

Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. 57﴿

Meal 58

Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. 58﴿

Meal 59

Muhakkak ki bu zulmedenlerin de, geçmişlerinin payı gibi (azaptan) bir payları vardır! O halde acele etmesinler! 59﴿

Meal 60

Başlarına gelecek (acı) günlerinden dolayı vay o kâfirlerin haline! 60﴿

Tûr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 49 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “etTûr” kelimesinden almıştır. Tûr, dağ demektir. Burada Hz. Mûsâ’ya ilk vahyin geldiği, Sina Yarımadası’nın güneyindeki Sina dağı kastedilmektedir. Sûrede başlıca, ahiret hâlleri, kâfirlerin karşılaşacakları ceza, mü’minlerin mükâfatları konu edilmekte ve müşriklerin Hz. Peygamber hakkındaki batıl iddiaları reddedilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-8

Tûr'a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab'a, Beyt-i Ma'mûr'a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. 1-8﴿

Meal 9

O gün gök sallanıp çalkalanır. 9﴿

Meal 10

Dağlar yürüdükçe yürür. 10﴿

Meal 11

Yalanlayanların vay haline o gün! 11﴿

Meal 12

Ki onlar daldıkları bâtıl içinde oyalanıp duranlardır. 12﴿

Meal 13

O gün cehennem ateşine itilip atılırlar da «İşte yalanlayıp durduğunuz ateş budur!» denilir. 13﴿
Tûr Suresi
524
27 . Cüz

Meal 15

Bir büyü müdür bu, yoksa görmüyor musunuz? 15﴿

Meal 16

Girin oraya, sabretseniz de sabretmeseniz de artık sizin için birdir. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığına çarptırılacaksınız. 16﴿

Meal 17-18

Şüphesiz (kötülüklerden) korunanlar Rablerinin kendilerine verdikleriyle sevinerek cennetlerde ve nimet içindedirler. (Zira) Rableri onları, cehennem azabından korumuştur. 17-18﴿

Meal 19-20

Onlara: Yaptıklarınıza karşılık sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak âfiyetle yeyin, için (denilir). Ayrıca biz onları, ceylan gözlü hûrilerle evlendirmişizdir. 19-20﴿

Meal 21

İman eden ve soylarından gelenlerde, imanda kendilerine tâbi olanlar (var ya)! İşte biz, onların nesillerini de kendilerine kattık. Onların amellerinden de bir şey eksiltmedik. Herkes kazandıklarına karşı bir rehindir. 21﴿

Meal 22

Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik. 22﴿

Meal 23

Orada karşılıklı kadeh tokuştururlar, ama burada (içki yüzünden) ne saçmalama vardır ne de günaha girme. 23﴿

Meal 24

Hizmetlerine verilmiş, (kabuğunda) saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar. 24﴿

Meal 25

Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar: 25﴿

Meal 26

Derler ki: «Daha önce biz, aile çevremiz içinde bile (ilâhî azaptan) korkardık.» 26﴿

Meal 27

«Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu.» 27﴿

Meal 28

«Gerçekten biz bundan önce O'na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O'dur.» 28﴿

Meal 29

(Resûlüm!) Sen öğüt ver. Rabbinin lütfuyla sen ne bir kâhinsin, ne de bir deli. 29﴿

Meal 30

Yoksa onlar: (O,) bir şairdir; onun, zamanın felâketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar? 30﴿

Meal 31

De ki: Bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. 31﴿