Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Sâd Suresi
457
23 . Cüz

Meal 62

(İnkârcılar) derler ki: Kendilerini dünyada iken kötülerden saydığımız kimseleri burada niçin görmüyoruz? 62﴿

Meal 63

Alaya aldığımız onlar değil miydi? Yoksa (buradalar da) onları gözden mi kaçırdık? 63﴿

Meal 64

İşte bu, cehennem ehlinin tartışması, şüphesiz bir gerçektir. 64﴿

Meal 65

(Resûlüm!) De ki: Ben sadece bir uyarıcıyım. Tek ve kahhâr olan Allah'tan başka bir tanrı yoktur. 65﴿

Meal 66

Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi (olan Allah) üstündür, çok bağışlayıcıdır. 66﴿

Meal 67-68

De ki: Bu büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. 67-68﴿

Meal 69

Onlar orada tartışırken benim mele-i a'lâ hakkında hiçbir bilgim yoktu. 69﴿

Meal 70

Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyolunuyor. 70﴿

Meal 71

Rabbin meleklere demişti ki: Ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. 71﴿

Meal 72

Onu tamamlayıp, içine de ruhumdan üfürdüğüm zaman, derhal ona secdeye kapanın! 72﴿

Meal 73

Bütün melekler toptan secde ettiler. 73﴿

Meal 74

Yalnız İblis secde etmedi. O büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu. 74﴿

Meal 75

Allah: Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni meneden nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden misin? dedi. 75﴿

Meal 76

İblis: Ben ondan hayırlıyım! Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi. 76﴿

Meal 77-78

Allah: Çık oradan (cennetten)! Sen artık kovulmuş birisin, ceza gününe kadar lânetim senin üzerindedir! buyurdu. 77-78﴿

Meal 79

İblis: Ey Rabbim! O halde tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi. 79﴿

Meal 80-81

Allah: Haydi, sen bilinen güne kadar mühlet verilenlerdensin, buyurdu. 80-81﴿

Meal 82-83

İblis: Senin mutlak kudretine andolsun ki, onlardan ihlâsa erdirilmiş kulların bir yana, hepsini mutlaka azdıracağım, dedi. 82-83﴿
Sâd Suresi
458
23 . Cüz

Meal 84-85

Doğrusu -ki ben hep doğruyu söylerim- mutlaka sen ve sana uyanların hepsiyle cehennemi dolduracağım! buyurdu. 84-85﴿

Meal 86

(Resûlüm!) De ki: Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim. 86﴿

Meal 87

Bu Kur'an, ancak âlemler için bir öğüttür. 87﴿

Meal 88

Onun verdiği haberin doğruluğunu bir zaman sonra çok iyi öğreneceksiniz. 88﴿

Zümer Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 75 âyettir. Sûre, adını 71 ve 73. âyetlerde geçen “Zümer” kelimesinden almıştır. Zümer; zümreler, gruplar demektir. Sûrede başlıca, göklerde ve yerde Allah’ın birliğini gösteren deliller, mü’minlerin cennete, kâfirlerin cehenneme sevk edilecekleri konu edilmekte; kullar, ölüm gelip çatmadan Allah’a yönelmeye çağrılmaktadır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Bu Kitap izzet ve hikmet sahibi Allah katından indirilmiştir. 1﴿

Meal 2

(Resûlüm!) Şüphesiz ki Kitab'ı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah'a has kılarak (ihlâs ile) kulluk et. 2﴿

Meal 3

Dikkat et, hâlis din yalnız Allah'ındır. O'nu bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler: Onlara, bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz, derler. Doğrusu Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve inkârcı kimseyi doğru yola iletmez. 3﴿

Meal 4

Eğer Allah bir evlât edinmek isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. O yücedir. O, tek ve kahhâr olan Allah'tır. 4﴿

Meal 5

Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine sarıyor. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Her biri belli bir süreye kadar akıp gider. Dikkat et! O, azîzdir, ve çok bağışlayandır. 5﴿