Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Müddessir Suresi
577
29 . Cüz

Meal 48

Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. 48﴿

Meal 49-51

Böyle iken onlara ne oluyor ki, âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi (hâla) öğütten yüz çeviriyorlar? 49-51﴿

Meal 52

Daha doğrusu onlardan her biri, kendisine, (önünde) açılmış sahifeler (ilâhî vahiy) verilmesini istiyor. 52﴿

Meal 53

Hayır! Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. 53﴿

Meal 54

Asla (düşündükleri gibi değil)! Bilsinler ki bu, gerçekten bir ikazdır! 54﴿

Meal 55

Dileyen ondan (düşünüp) öğüt alır. 55﴿

Meal 56

Bununla beraber, Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya lâyık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur. 56﴿

Kıyâmet Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Kıyâme”kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, öldükten sonra dirilme ve ceza, ölümsırasında insanın durumu ve kâfirlerin ahirette karşılaşacağı zorluklar konuedilmektedir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Kıyamet gününe yemin ederim. 1﴿

Meal 2

Kendini kınayan (pişmanlık duyan) nefse yemin ederim (diriltilip hesaba çekileceksiniz). 2﴿

Meal 3

İnsan, kendisinin kemiklerini biraraya toplayamayacağımızı mı sanır? 3﴿

Meal 4

Evet, bizim, onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. 4﴿

Meal 5

Fakat insan önündekini (kıyameti) yalanlamak ister. 5﴿

Meal 6

«Kıyamet günü ne zamanmış?» diye sorar. 6﴿

Meal 7-9

İşte, göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay biraraya getirildiği zaman! 7-9﴿

Meal 10

O gün insan, «Kaçacak yer neresi!» diyecektir. 10﴿

Meal 11

Hayır, hayır! (Kaçıp) sığınacak yer yoktur! 11﴿

Meal 12

O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur. 12﴿

Meal 13

O gün insana, ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir. 13﴿

Meal 14

Artık insan, kendi kendinin şahididir. 14﴿

Meal 15

İsterse özürlerini sayıp döksün. 15﴿

Meal 16

(Resûlüm!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma. 16﴿

Meal 17

Şüphesiz onu, toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve onu okutmak bize aittir. 17﴿

Meal 18

O halde, biz onu okuduğumuz zaman, sen onun okunuşunu takip et. 18﴿

Meal 19

Sonra şüphen olmasın ki, onu açıklamak da bize aittir. 19﴿
Kıyâmet Suresi
578
29 . Cüz

Meal 20-21

Hayır! Doğrusu siz, çarçabuk geçeni (dünya hayatını ve nimetlerini) seviyor, ahireti bırakıyorsunuz. 20-21﴿

Meal 22

Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. 22﴿

Meal 23

Rablerine bakacaklardır (O'nu göreceklerdir). 23﴿

Meal 24

Yüzler de vardır ki, o gün buruşacaktır; 24﴿

Meal 25

Kendilerinin, bel kemiklerini kıran bir felâkete uğratılacağını sezeceklerdir. 25﴿

Meal 26

Artık gözünüzü açın! Ne zaman ki can köprücük kemiğine dayanır, 26﴿

Meal 27

«Tedavi edebilecek kimdir?» denir. 27﴿

Meal 28

(Can çekişen) bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlar. 28﴿

Meal 29

Ve bacak bacağa dolaşır. 29﴿

Meal 30

İşte o gün sevkedilecek yer, sadece Rabbinin huzurudur. 30﴿

Meal 31

İşte o, (Peygamber'in getirdiğini) doğru kabul etmemiş, namaz da kılmamıştı. 31﴿

Meal 32

Aksine yalan saymış ve yüz çevirmişti. 32﴿

Meal 33

Sonra da çalım sata sata yürüyerek kendi ehline (taraftarlarına) gitmişti. 33﴿

Meal 34

Lâyıktır (o azap) sana, lâyık! 34﴿

Meal 35

Evet, lâyıktır sana ( o azap) lâyık! 35﴿

Meal 36

İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır! 36﴿

Meal 37

O, (döl yatağına) akıtılan meninin içinden bir nutfe (sperm) değil miydi? 37﴿

Meal 38

Sonra bu, alaka (aşılanmış yumurta) olmuş, derken Allah onu (insan biçiminde) yaratıp şekillendirmişti. 38﴿

Meal 39

Ondan da iki eşi, yani erkek ve dişiyi var etmişti. 39﴿

Meal 40

Peki (bunları yapan) Allah'ın, ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi? 40﴿

İnsân Suresi

Medine döneminde inmiştir. 31 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “insan” kelimesindenalmıştır. Aynı âyette geçen “ed-Dehr” kelimesinden dolayı Dehrsûresi diye de anılır. Dehr, zaman demektir. Sûrede başlıca, ahiret hayatıyla ilgilimeseleler ve özellikle takva sahiplerinin cennette kavuşacakları çeşitli nimetlerkonu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? 1﴿

Meal 2

Gerçek şu ki, biz insanı katışık bir nutfeden (erkek ve kadının dölünden) yarattık; onu imtihan edelim diye, kendisini işitir ve görür kıldık. 2﴿

Meal 3

Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. 3﴿

Meal 4

Doğrusu biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. 4﴿

Meal 5

İyiler ise, kâfûr katılmış bir kadehten (cennet şarabı) içerler. 5﴿