Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Meâric Suresi
570
29 . Cüz

Meal 40-41

Şu halde (işin gerçeği) öyle (umdukları gibi) değil! Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez. 40-41﴿

Meal 42

Ama sen onları (şimdilik) bırak da, tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya dek dalsınlar, oynayadursunlar. 42﴿

Meal 43-44

O gün onlar, sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi, gözleri horluktan aşağı düşmüş ve kendileri zillete bürünmüş bir halde kabirlerinden fırlaya fırlaya çıkarlar. İşte bu, onların tehdit edilegeldikleri gündür! 43-44﴿

Nûh Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Sûrede başlıca, Nûh peygamberin mücadeleleri ve Nûh Tufanı konu edilmektedir. Sûre, adını konusundan almıştır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar, diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik. 1﴿

Meal 2-4

Nuh şöyle dedi: Ey kavmim! Şüpheniz olmasın ki, ben sizi, «Allah'a kulluk edin; O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki, Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vâdeye kadar tehir etsin (muahaze etmeden yaşatsın)» diyerek apaçık uyaran bir kimseyim. Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vâde gelince, artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz! 2-4﴿

Meal 5

(Sonra Nuh:) Rabbim! dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim; 5﴿

Meal 6

Fakat benim davetim, ancak kaçmalarını arttırdı. 6﴿

Meal 7

Gerçekten de, (imana gelmeleri ve böylece) günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, (beni görmemek için) elbiselerine büründüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. 7﴿

Meal 8

Sonra, ben kendilerine haykırarak davette bulundum. 8﴿

Meal 9

Sonra, onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. 9﴿

Meal 10

Dedim ki: Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü O çok bağışlayıcıdır. 10﴿
Nûh Suresi
571
29 . Cüz

Meal 11

(Mağfiret dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin, 11﴿

Meal 12

Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın. 12﴿

Meal 13

Size ne oluyor ki, Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? 13﴿

Meal 14

Oysa, sizi türlü merhalelerden geçirerek O yaratmıştır. 14﴿

Meal 15

Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbiriyle ahenktar olarak nasıl yaratmış! 15﴿

Meal 16

Onların içinde ayı bir nûr kılmış, güneşi de bir çerağ yapmıştır. 16﴿

Meal 17

Allah, sizi de yerden ot (bitirir) gibi bitirmiştir. 17﴿

Meal 18

Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. 18﴿

Meal 19-20

Allah, onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz diye, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır. 19-20﴿

Meal 21

(Öğütlerinin fayda vermemesi üzerine) Nuh: Rabbim! dedi, doğrusu bunlar bana karşı geldiler de, malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular. 21﴿

Meal 22

Bunlar da, büyük hileler, büyük desiseler kurdular! 22﴿

Meal 23

Ve dediler ki: Sakın ilâhlarınızı bırakmayın; hele Ved'den, Suvâ'dan, Yeğûs'tan, Ye'ûk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin! 23﴿

Meal 24

(Böylece) onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. (Rabbim!) Sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını arttır! 24﴿

Meal 25

Bunlar, günahları yüzünden suda boğuldular, ardından da ateşe sokuldular ve o zaman Allah'a karşı yardımcılar da bulamadılar. 25﴿

Meal 26

Nuh: «Rabbim! dedi, yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi bırakma!» 26﴿

Meal 27

«Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar; yalnız ahlâksız, nankör (insanlar) doğururlar (yetiştirirler).» 27﴿

Meal 28

«Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helâkini arttır.» 28﴿