Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Fâtiha Suresi
1 . Cüz

Fâtiha Suresi

Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Sûrenin ayrıca, “Ümmü’1-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet) , “el-Esâs”,“el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır. Kur’an’ın içerdiği esaslar öz olarak Fâtiha’da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye lâyık bir tek Allah’ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceği, bu sûrede özlü bir şekilde ifade edilir. Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla... 1﴿

Meal 2

Hamd, âlemlerin rabbi Allah’a mahsustur. 2﴿

Meal 3

Rahmân ve rahîm. 3﴿

Meal 4

Ödül ve ceza gününün tek hâkimi. 4﴿

Meal 5

(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. 5﴿

Meal 6

Bizi dosdoğru yola ilet; 6﴿

Meal 7

Nimetine erdirdiklerinin yoluna; gazaba uğramışların yoluna da, doğrudan sapmışların yoluna da değil! 7﴿
Bakara Suresi
1 . Cüz

Bakara Suresi

Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır. Sûre, İslâm hukukunun ana konularıyla ilgili pek çok hüküm içermektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Elif-lâm-mîm. 1﴿

Meal 2

İşte kitap; onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir. 2﴿

Meal 3

(Onlar) gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar; 3﴿

Meal 4

Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve âhirete de onlar kesin olarak inanırlar. 4﴿

Meal 5

Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır. 5﴿