Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Fâtiha Suresi
1 . Cüz

Fâtiha Suresi

Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Sûrenin ayrıca, “Ümmü’1-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet) , “el-Esâs”,“el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır. Kur’an’ın içerdiği esaslar öz olarak Fâtiha’da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye lâyık bir tek Allah’ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceği, bu sûrede özlü bir şekilde ifade edilir. Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla. 1﴿

Meal 2

Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. 2﴿

Meal 3

O, rahmândır ve rahîmdir. 3﴿

Meal 4

Ceza gününün mâlikidir. 4﴿

Meal 5

(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. 5﴿

Meal 6

Bize doğru yolu göster. 6﴿

Meal 7

Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin. 7﴿
Bakara Suresi
1 . Cüz

Bakara Suresi

Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır. Sûre, İslâm hukukunun ana konularıyla ilgili pek çok hüküm içermektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Elif. Lâm. Mîm. 1﴿

Meal 2

O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir. 2﴿

Meal 3

Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. 3﴿

Meal 4

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar. 4﴿

Meal 5

İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. 5﴿